Obchodní podmínky

webového portálu www.ep-rozvadece.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ep-rozvadece.cz

Prodávající/provozovatel webového portálu: společnost Projekce Tóth, s.r.o.
se sídlem Vlhká 194/25, 602 00 Brno
IČ: 039 58 833

Tel. 774 485 943
obchod@ep-rozvadece.cz

datová schránka: j7gz5ga
C 87556 vedená u Krajského soudu v Brně

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Projekce Tóth, s.r.o., se sídlem Vlhká 194/25, 602 00 Brno, identifikační číslo: 039 58 833 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě zejména kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu – webového portálu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ep-rozvadece.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.ep-rozvadece.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení (obsah) těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
 4. Prodávající je subjekt, který při uzavírání a plnění zejména kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 5. Kupujícím je zákazníkem tohoto internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (a) a kupující, který spotřebitelem není (b).
  1. Kupující spotřebitel je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.
  2. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
   Uvede-li kupující v objednávce (v návrhu na uzavření zejména kupní smlouvy) své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve obchodních podmínkách pro podnikatele.
 6. Kupující podáním objednávky na nákup zboží nebo služeb, resp. učiněním návrhu na uzavření zejména kupní smlouvy, potvrzuje, že se před uzavřením zejména kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II. těchto obchodních podmínek, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II.

Informační povinnost

Prodávající tímto potencionálnímu kupujícímu nebo kupujícímu sděluje, resp. předběžně informuje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,
 4. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 5. ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 6. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  4. přičemž toto odstoupení musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách prodávajícího. Takovýto formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spolu s poučením o možnosti odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu zprostředkován prostřednictvím e-mailové zprávy prodávajícího, kterou prodávající oznámí kupujícímu, že obdržel jeho objednávku, resp. jeho návrh na uzavření kupní smlouvy.
 7. spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 8. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 9. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 10. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

III.

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího jako uživatele webového rozhraní obchodu provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, resp. provádění návrhů na uzavírání zejména kupních smluv s prodávajícím (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo prostřednictvím e-mailových zpráv.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně také jako „objednávka“ nebo „návrh na uzavření kupní smlouvy“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „potvrzení“), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Nedílnou součástí potvrzení, tj. přílohou předmětné e-mailové zaslané prodávajícím, jsou tyto obchodní podmínky ve formátu pdf., dále vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu pdf, poučení pro odstoupení od smlouvy ve formátu pdf., a poučení o ADR ve formátu pdf.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah, resp. kupní smlouva, mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující a prodávající se tímto společně dohodli, že na smluvní vztahy uzavřené mezi nimi (zejména prostřednictvím internetového obchodu) se neužije ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, tj. reklamu, katalog nebo vystavení zboží nelze považovat za návrh prodávajícího na uzavření zejména kupní smlouvy.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 9. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 10. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo
  2. se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.
   V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 11. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
 12. Kupující a prodávající se tímto společně dohodli, že na smluvní vztahy uzavřené mezi nimi (zejména prostřednictvím internetového obchodu) se neužije ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tj. odpověď s odchylkou nebo dodatkem není přijetím nabídky na uzavření zejména kupní smlouvy.
 13. Uzavřená zejména kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 14. Kupující podáním objednávky na nákup zboží nebo služeb, resp. učiněním návrhu na uzavření zejména kupní smlouvy, uděluje prodávajícímu souhlas dle ust. § 1834 občanského zákoníku, tj. s tím, aby prodávající započal plnit objednanou službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 2900779477/2010, vedený u bankovní společnosti Fio banka, a.s. . (dále jen „účet prodávajícího“),
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému,
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • v hotovosti při osobním převzetí zboží na odběrném místě.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad — fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad — fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku plné úhrady kupní ceny.

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (viz čl. II odst. 1 písm. f. těchto obchodních podmínek). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
 2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně nebo formuláře pro odstoupení uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího dle formulářového poučení pro odstoupení od smlouvy.
 4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 6. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

VII.

Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Běžná dodací lhůta od přijetí objednávky je do 3 pracovních dnů.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši  Kč (slovy: korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 3. Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 8. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 9. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 10. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 11. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 12. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 13. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 14. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
 15. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 16. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 17. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 18. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
 19. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Obřanská 915/101a, Brno 61400 po osobní domluvě 

IX.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

X.

ADR

 1. V souladu se zákonem č. 634/2012 Sb., o ochraně spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů, může na postup prodávajícího, vyřizování reklamace a uplatňovaní vad podat zákazník stížnost k České obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/.
 2. V případě sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím (spotřebitelem podle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb.) a prodávajícím, který se nepodařilo mezi smluvními stranami urovnat přímo, poskytne prodávající kupujícímu (spotřebiteli) informace uvedené v čl. XIII odst. 3 těchto obchodních podmínek v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
 3. Prodávající tímto spotřebitele v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že v případě, že mezi kupujícím a prodávajícím vznikne spor v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou, právy a povinnostmi kupujícího nebo prodávajícího vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, je kupující (za předpokladu, že splňuje definiční znaky „spotřebitele“ podle ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., lze jej tedy považovat za spotřebitele) oprávněn zahájit spor u subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, konkrétně u České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh kupujícího (spotřebitele), jenž musí splňovat náležitosti specifikované v ust. § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jenž je zároveň nutné adresovat České obchodní inspekci. Předmětný návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je kupující (spotřebitel) oprávněn České obchodní inspekci zaslat i prostřednictvím on-line formuláře, jenž je dostupný na níže uvedeném hypertextovém odkazu: https://adr.coi.cz/cs.

XI.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, dále pro účely marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího a šíření obchodních sdělení, pro účely distribuce či platebního styku týkajícího se kupujícího (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na obchod@ep-rozvadece.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 9. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 12. Prodávající je oprávněn a kupující mu k tomu uzavřením kupní smlouvy (nebo registrací zákazníka) dává výslovně souhlas, že kupujícímu bude na webových stránkách zobrazována reklama a že kupujícímu může zasílat reklamní a informační e-mailové zprávy související s činností prodávajícího.
 13. Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout registraci profilu kupujícího vytvářenou kupujícím z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu – https://whois.smartweb.cz/blacklist/kontrola/.
 14. Přístup prodávajícího, jeho vedoucích zaměstnanců, jeho zaměstnanců, spolupracujících osob (OSVČ) a jiných obdobných subjektů k osobním údajům a dalším údajům kupujícího je značně omezen a veškeré shora uvedené subjekty jsou vázány povinností mlčelivosti a to ve standartním rozsahu.

XII.

Cookies

 1. Prodávající je oprávněn a kupující mu k tomu uzavřením kupní smlouvy (registrací uživatele) dal výslovně souhlas ke zpracovávání tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 2002/58/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a prodávající zajišťuje, aby kupujícímu byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používá. Kupující mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Podmínky zpracování „cookies“ a specifikace konkrétních „cookies“ údajů, s jejichž zpracováváním kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou:
  1. jaké údaje – doplnit
  2. v rozsahu – doplnit
  3. za účelem – uzavírání budoucích kupních smluv.
 2. Vznikem registračního profilu kupujícího a/nebo uzavřením kupní smlouvy dává kupující a potenciální kupující prodávajícímu souhlas, aby mohl získávat a archivovat (po dobu 5 let) informace z PC sloužící ke vstupu na web, registraci na web, využití služeb webu, tj. zejména „cookies“ a jim obdobné IT informace a technologie (dále jen „informace z PC“), e-mailové zprávy od kupujícího pro prodávajícího. Shora uvedené informace z PC slouží prodávajícímu pouze k sledování a analýze trendů a vzorců chování kupujícího.

XIII.

Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIV.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování korespondence Vlhká 194/25, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty obchod@ep-rozvadece.cz, telefon +420 774 485 943
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od září 2016, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo elektronicky na www.ep-rovadece.cz.
 7. Prodávající si je oprávněn v přiměřeném rozsahu (znění obsahu kupní smlouvy) tyto obchodní podmínky změnit. Změny obchodních podmínek může prodávající navrhovat především v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb – prodej zboží, změny užitých technologií, změny trendy v oblasti podnikání prodávajícího, a v návaznosti na prodávajícího obchodní cíle. Změní-li prodávající obsah těchto obchodních podmínek (zejména po okamžiku registrace kupujícího nebo uzavření kupní smlouvy), je prodávající povinen tyto změny zveřejnit na webových stránkách a kupujícího o tom bez zbytečného odkladu prostřednictvím e-mailové zprávy obeznámit s žádostí o jejich výslovné odsouhlasení (postačí forma e-mailové zprávy nebo kliku na konkrétní hypertextový odkaz). Nebude-li kupující se shora uvedenými potenciálními změnami obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn tento svůj nesouhlas vyjádřit 2 způsoby:
  1. požádat prodávajícího o zrušení svého uživatelského/registračního profilu.
  2. vypovědět konkrétní doposud nesplněnou smlouvu nebo u níž nebylo započato s plněním, a to s výpovědní dobou 2 kalendářních měsíců, jejíž počátek počíná ode dne doručení výpovědi prodávajícími.
   Požádá-li kupující prodávajícího o zrušení jeho uživatelského profilu, bude jeho registrační profil zrušen po 15 dnech, počínaje podáním žádosti o zrušení registračního profilu. Nepožádá-li kupující nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení e-mailové zprávy prodávajícího ohledně změn obchodních podmínek o zrušení svého uživatelského profilu nebo nepodá-li výpověď dle výše uvedeného, považuje se předmětné jednání kupujícího jako konkludentní souhlas kupujícího s provedenými změnami těchto obchodních podmínek.
 8. V souladu s ust. § 1765 odst. 2 OZ přebírá na sebe kupujícího nebezpečí změny okolností.
 9. V souladu s ust. § 1794 odst. 2 OZ se kupující výslovně vzdává právo požádat o zrušení kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, je-li plnění jedné ze stran smlouvy v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, tj. vzdává se práva dle ust. § 1793 OZ.